ເອກະສານປະກອບຄ່າສິນທົດແທນ

 1. ແບບຟອມການຮຽກຮ້ອງຄ່າສິນທົດແທນປະກັນໄພ (Filled out and signed Claims form)
 2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ບັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດ ພ້ອມຮັບຮອງສຳເນົາຖືກຕ້ອງ (ID card or Passport)
 3. ໃບລາຍງານແພດ/ໃບຮັບຮອງແພດ ລະບຸອາການສຳຄັນ ຜົນການວິນິດໄສ (Medical Report/Certificate)
 4. ໃບຮັບເງິນຕົ້ນສະບັບທີ່ສະແດງລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Original Receipt)
 1. ​ແບບ​ຟອມການ​ຮຽກຮ້ອງຄ່າ​ສິນ​ທົດ​ແທນ​ປະກັນ​ໄພ ( Filled out and signed Claims form)
 2. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວ​ ຫຼືບັດ​ທີ່​ອອກ​ໃຫ້​ໂດຍໜ່ວຍງານ​ຂອງ​ລັດ ພ້ອມ​ຮັບຮອງ​ສຳ​ເນົາ​ຖືກຕ້ອງ (ID card or Passport)
 3. ​ໃບ​ລາຍ​ງານ​ແພດ/​ໃບຮັບ​ຮອງ​ແພດ ລະບຸ​ອາການ​ສຳຄັນ ຜົນ​ການ​ວິນິດ​ໄສ (Medical Report/Certificate)
 4. ​ໃບຮັບ​ເງິນ​ຕົ້ນ​ສະບັບທີ່​ສະ​ແດງ​ລາຍການ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ (Original Receipt)
 5. ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຕາຍ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກຄອງ (Copy of Death Certificate from Official Authority)
 6. ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຕາຍ​ຈາກ​ໂຮງໝໍ (Copy of Cause of Death certificate from Hospital)
 7. ສຳ​ເນົາ​ລາຍ​ງານສັນ​ນະ​ສູດ​ສົບ (Copy of Autopsy Report)
 8. ສຳ​ເນົາ​ບັນທືກ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ (Copy of initial Police Report)
 9. ສຳ​ເນົາ​ສະຫຼຸບຜົນ​ຄະດີຂອງ​ຕຳຫຼວດ (Copy of final Police Report)
 10. ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວປະ​ທັບ “ຕາ” ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບປະກັນ​ໄພ (Copy of House Registration)
 11. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ (Copy ID Beneficiary)
 12. ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ (Copy of House Registration Beneficiary)
 13. ໜັງສື​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ຈັດການ​ມໍລະດົກ (ຫາກ​ມີ) (Letter of appointment of Trustee (if any)
 1. ​ແບບ​ຟອມການ​ຮຽກຮ້ອງຄ່າ​ສິນ​ທົດ​ແທນ​ປະກັນ​ໄພ ( Filled out and signed Claims form)
 2. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວ ຫຼືບັດ​ທີ່​ອອກ​ໃຫ້​ໂດຍໜ່ວຍງານຂອງ​ລັດ ພ້ອມ​ຮັບຮອງ​ສຳ​ເນົາ​ຖືກຕ້ອງ (ID card or Passport)
 3. ໃບ​ລາຍ​ງານ​ແພດ/​ໃບຮັບ​ຮອງ​ແພດ ລະບຸ​ອາການ​ສຳຄັນ ຜົນ​ການ​ວິນິດ​ໄສ​ຢັ້ງຢືນ​ພິການ​ຖາວອນ​ສິ້ນ​ເຊີງຫຼືສູນ​ເສຍ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ ຫຼື ສາຍຕາ (Medical Report/Certificate confirming the disability)
 4. ໃບຮັບ​ເງິນ​ຕົ້ນ​ສະບັບທີ່​ສະ​ແດງ​ລາຍການ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ (ຫາກ​ສັນຍາ​ປະກັນ​ໄພ​ມີ​ຄວາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄ່າ​ຮັກສາ) (Medical Report/Certificate)
 5. ສຳ​ເນົາ​ບັນທືກ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ (Copy of initial Police Report)
 6. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວ​ຜູ້​ພິການ (Copy of Disability Certificate from official Authority)
 7. ຮູບ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ອາການ​ສູນ​ເສຍອະ​ໄວ​ຍະ​ວະຫຼືສາຍ​ຕາ​ແລ້ວ​ແຕ່​ກໍລະນີ
 1. ໃບຮັບ​ເງິນ ອອກ​ໃນນາມ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບປະກັນ​ໄພ/​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 2. ໃບ​ສ້ອມ​ແປງ​ສຳ​ເລັດ
 3. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້ໄດ້​ຮັບປະກັນ​ໄພ/​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 4. ໜັງສື​ມອບ​ອຳນາດຈາກຜູ້​​ໄດ້​ຮັບປະກັນ​ໄພ/​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 5. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້​ຮັບ​ມອບ
 6. ໃບ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສ​ຍຫາຍ
 1. ໃບ​ສະ​ເໜີລາຄາ
 2. ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ
 3. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບປະກັນ​ໄພ/ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 4. ໜັງສື​ມອບ​ອຳນາດ
 5. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້​ຮັບ​ມອບ
 6. ​ສຳ​ເນົາ​ທະບຽນລົດ
 1. ໃບຮັບ​ເງິນ ອອກ​ໃນນາມ​​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 2. ໃບ​ສ້ອມ​ແປງ​ສຳ​ເລັດ
 3. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 4. ໜັງສື​ມອບ​ອຳນາດຈາກ​​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 5. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້​ຮັບ​ມອບ
 6. ໃບ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສ​ຍຫາຍ
 1. ​ໃບ​ສະ​ເໜີລາຄາ
 2. ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ
 3. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 4. ໜັງສື​ມອບ​ອຳນາດຈາກ​​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລົດ/ຜູ້​ຂັບ​ຂີ່
 5. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້​ຮັບ​ມອບ
 6. ສຳ​ເນົາ​ທະບຽນລົດ
 1. ​ໃບ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 2. ສັນຍາ​ປະກັນ​ໄພ
 3. ຮູບ​ພາບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ
 4. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວເຈົ້າ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ/ຜູ້​ສ້ອມ​ແປງ
 5. ໜັງສືມອບ​ອຳນາດຈາກ​​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ/ຜູ້​ສ້ອມ​ແປງ
 6. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້​ຮັບ​ມອບ
 7. ​ໃບຮັບ​ເງິນ​ຈາກ​ເຈົ້າຂອງ​ຊັບ​ສິນ/ຜູ້​ສ້ອມ​ແປງ
 8. ​ໃບ​ສ້ອມ​ແປງ​ສຳລັບ​ເລັດ (ກໍລະນີ​ຜູ້​ສ້ອມ​ແປງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຊັບ​ສິນ)
 1. ​ໃບຮັບ​ເງິນ​ຄ່າ​ຢາ
 2. ​ໃບ​ບົ່ງມະຕິ​ພະຍາດ
 3. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ/ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ
 4. ໜັງສື​ມອບອຳນາດ (ກໍລະນີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ຕິດ​ຕໍ່​ເອງ​ບໍ່​ໄດ້)
 5. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຈຳຕົວ​ຜູ້​ຮັບ​ມອບ​ອຳນາດ
 6. ສັນຍາ​ປະກັນ​ໄພ
 1. ບິນ​ຮັບ​ເງິນຄ່າ​ຢາ​ຂອງ​ແທ້ ຫຼື ສຳ​ເນົາ (​ແລ້ວ​ແຕ່​ການ​ຕົກລົງ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ໂຮງໝໍ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ປະກັນ​ໄພ)
 2. ໃບ​ບົ່ງມະຕິ​ພະ​ຍາດຂອງ​ແທ້ ຫຼື ສຳ​ເນົາ (​ແລ້ວ​ແຕ່​ການ​ຕົກລົງ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ໂຮງໝໍ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ປະກັນ​ໄພ)
 3. ສຳ​ເນົາ​ສັນຍາ​ປະກັນ​ໄພ​ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ສິດຜົນປະ​ໂຫຍດ
 4. ເອກະສານຢັ້ງຢືນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ປິ່ນປົວ​ຈາກ​ໂຮງໝໍ
 5. ໂຮງໝໍສະຫຼຸບລາຍ​ຈ່າຍທັງໝົດຂອງຜູ້​ຮັບ​ສິດຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ​ແລ້ວ​ສົ່ງ​ໃຫ້ທາງບໍລິສັດ​ປະກັນ​ໄພ ​ເພື່ອ​ກຽມ​ເບີກ​ຈ່າຍ (​ໄລຍະ​ເວລາການ​ລາຍ​ງານ ​ແລະ ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ ມູນ​ແມ່ນການຕົກລົງ​​ກັນລະຫວ່າງ​ໂຮງໝໍ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ປະກັນ​ໄພ)
 6. ຜູ້​ມາຮັບ​ສິດຜົນປະ​ໂຫຍ​ດ (​ໂຮງໝໍ) ຈະ​ມາ​ຮັບດ້ວຍ​ໂຕ​ເອງ ຫຼື ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ເລີຍ​ກໍ່​ໄດ້ (ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ໂຮງໝໍ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ປະກັນ​ໄພ)
 7. ຕ້ອງ​ມີໃບ​ມອບ​ສິດ​ຈາກ​ໂຮງໝໍ ​ເພື່ອ​ມາ​ຮັບ​ຄ່າ​ບໍລິການຈາກ ບໍລິສັດ​ປະກັນ​ໄພ
 1. ​ແບບ​ຟອມການ​ຮຽກຮ້ອງຄ່າ​ສິນ​ທົດ​ແທນ​ປະກັນ​ໄພ Filled out and signed Claims form
 2. ສຳ​ເນົາ​ບັດ​ປະຊາຊົນ ຫຼືບັດ​ທີ່​ອອກ​ໃຫ້​ໂດຍໜ່ວຍງານ​ລັດ ພ້ອມ​ຮັບຮອງ​ສຳ​ເນົາ​ຖືກຕ້ອງ ID card or Passport
 3. ​ໃບ​ລາຍ​ງານ​ແພດ ໃບຮັບ​ຮອງ​ແພດ ລະບຸ​ອາການ​ສຳຄັນ ຜົນ​ການ​ວິນິດ​ໄສ Medical Report/Certificate
 4. ​ໃບຮັບ​ເງິນ​ຕົ້ນ​ສະບັບທີ່​ສະ​ແດງ​ລາຍການ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ Original Receipt
 5. ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ເດີນທາງ Name list of travelers
 6. ຕາຕະລາງ​ໂປຣ​ແກຣມການ​ເດີນທາງ Travel Program / Itinerary
 7. ໜັງສື​ຮັບຮອງ​ການ​ເກີດ​ເຫດຈາກ​ບໍລິສັດ​ທົວ Travel Company letter confirming the incident
 1. ​ແບບ​ຟອມການ​ຮຽກຮ້ອງຄ່າ​ສິນ​ທົດ​ແທນ​ປະກັນ​ໄພ Filled out and signed Claims form
 2. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວ​ ຫຼືບັດ​ທີ່​ອອກ​ໃຫ້​ໂດຍໜ່ວຍງານ​ຂອງ​ລັດ ພ້ອມ​ຮັບຮອງ​ສຳ​ເນົາ​ຖືກຕ້ອງ ID card or Passport
 3. ​ໃບ​ລາຍ​ງານ​ແພດ/​ໃບຮັບ​ຮອງ​ແພດ ລະບຸ​ອາການ​ສຳຄັນ ຜົນ​ການ​ວິນິດ​ໄສ Medical Report/Certificate
 4. ​ໃບຮັບ​ເງິນ​ຕົ້ນ​ສະບັບທີ່​ສະ​ແດງ​ລາຍການ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ Original Receipt
 5. ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຕາຍ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກຄອງ Copy of Death Certificate from Official Authority
 6. ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຕາຍ​ຈາກ​ໂຮງໝໍ Copy of Cause of Death certificate from Hospital
 7. ສຳ​ເນົາ​ລາຍ​ງານສັນ​ນະ​ສູດ​ສົບ Copy of Autopsy Report
 8. ສຳ​ເນົາ​ບັນທືກ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ Copy of initial Police Report
 9. ສຳ​ເນົາ​ສະຫຼຸບຜົນ​ຄະດີຂອງ​ຕຳຫຼວດ Copy of final Police Report
 10. ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວປະ​ທັບ “ຕາ” ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບປະກັນ​ໄພ Copy of House Registration
 11. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ Copy ID Beneficiary
 12. ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ​ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ Copy of House Registration Beneficiary
 13. ໜັງສື​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ຈັດການ​ມໍລະດົກ ຫາກ​ມີ (Letter of appointment of Trustee) if any
 14. ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ເດີນທາງ Name list of travelers
 15. ຕາຕະລາງ​ໂປຣ​ແກຮມການ​ເດີນທາງ Travel Program / Itinerary
 1. ​ແບບ​ຟອມການ​ຮຽກຮ້ອງຄ່າ​ສິນ​ທົດ​ແທນ​ປະກັນ​ໄພ Filled out and signed Claims form
 2. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວ ຫຼື ບັດ​ທີ່​ອອກ​ໃຫ້​ໂດຍໜ່ວຍງານຂອງ​ລັດ ພ້ອມ​ຮັບຮອງ​ສຳ​ເນົາ​ຖືກຕ້ອງ ID card or Passport
 3. ໃບລາຍງານແພດ ຕາ ອະໄວຍະວະສູນເສຍສິ້ນເຊີງ ຫຼື ພິການຖາວອນ ການຢັ້ງຢືນວິນິດໄສ ການສຳຄັນ ຜົນການແພດ ລະບຸໃບຮັບຮອງ Medical Report/Certificate confirming the disability
 4. ໃບຮັບ​ເງິນ​ຕົ້ນ​ສະບັບທີ່​ສະ​ແດງ​ລາຍການ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍຫາກ​ສັນຍາ​ປະກັນ​ໄພ​ມີ​ຄວາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄ່າ​ຮັກສາ Medical Report/Certificate
 5. ສຳ​ເນົາ​ບັນທືກ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ Copy of initial Police Report
 6. ສຳ​ເນົາ​ບັດປະຈຳ​ຕົວ​ຜູ້​ພິການ Copy of Disability Certificate from official Authority
 7. ຮູບ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ອາການ​ສູນ​ເສຍອະ​ໄວ​ຍະ​ວະຫຼືສາຍ​ຕາ​ແລ້ວ​ແຕ່​ກໍລະນີ
 8. ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ເດີນທາງ Name list of travelers
 9. ຕາຕະລາງ​ໂປຣ​ແກຮມການ​ເດີນທາງ Travel Program / Itinerary
 10. ໜັງສື​ຮັບຮອງ​ການ​ເກີດ​ເຫດ​ຈາກ​ບໍລິສັດ​ທົວ Travel Company letter confirming the incident

ດາວໂຫລດເອກະສານ