ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ ປະຫວັດ
ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ໌ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ທະວັນ ວິລານົນ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດດຊ໌ ກຳມະການ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ພົງສະພົດ ປຽມຈະເລີນ  ກຳມະການ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ບຸນຍູ້ ສີສານ  ກຳມະການ
ທ່ານນາງ ລັດສະພັນ ເຕີມທອງໄຊ  ກຳມະການ
ທ່ານ ສະຫງ່າ ສີມສຸຫວັນ  ກຳມະການ
ທ່ານນາງ ສຸລິພອນ ເມດໄຕພັນ  ກຳມະການ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ

ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ໌

ຕຳແໜ່ງ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ການສຶກສາ

ປະລິນຍາໂທ ຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ 

ປະສົບການເຮັດວຽກ

-ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ໃນຫຼາຍທຸລະກິດ ແລະເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງຫຼາຍບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ທ່ານ ທະວັນ ວິລານົນ

ຕຳແໜ່ງ

ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ການສຶກສາ

-ນິຕິສາດບັນດິດ ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ

-ປະກາດສະນິຍະບັດຫຼັກສູດ  Director Accreditation

Program (DAP) ຈາກສະມາຄົມສົ່ງເສີມສະຖາບັນກຳມະການ

ບໍລິສັດໄທ

ປະສົບການເຮັດວຽກ

-ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍກົດໝາຍ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄທວິວັດ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

-ກຳມະການຜູ້ຊ່ວຍກຳມະການຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄທ

ວິວັດ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

ປະຈຸບັນດຳລົງຕຳແໜ່ງອື່ນ

-2550 - ປະຈຸບັນ ກຳມະການຮອງກຳມະການຜູ້ອຳນວຍການ ປະກັນ

ໄພໄທວິວັດ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)

-ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດດຊ໌

 ຕຳແໜ່ງ

ກຳມະການ

ການສຶກສາ

-ປະລິນຍາໂທ ວິສາວະກຳ ຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ

ປະສົບການເຮັດວຽກ / ປະຈູບັນດຳລົງຕຳແໜ່ງອື່ນ

-ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ໃນຫຼາຍທຸລະກິດ

-ເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ,

-ບໍລິສັດ ເຄພີ ຈຳກັດ, ....

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ທ່ານ ພົງສະພົດ ປ່ຽມຈະເລີນ

ຕຳແໜ່ງ

ກຳມະການຜູ້ອຳນວຍການ

ການສຶກສາ

-ປະລິນຍາຕີ ຄະນະນິຕິສາດບັນດິດ ມະຫາວິທະຍາໄລຮາມຄຳແຫງ

-ປະກາດສະນິຍະບັດຫຼັກສູດ ຂອງສະມາຄົມປະກັນວິນາດສະໄພ (IMDP)

ປະສົບການເຮັດວຽກ

-ຜູ້ຈັດການຝ່າຍສິນທົດແທນຂອງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄທວິວັດ

ມະຫາຊົນຈຳກັດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານສິນທົດແທນລົດ, ທັງກຸງ

ເທບມະຫານະຄອນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ, ປະສົມການເຮັດວຽກ 28 ປີ

ປະຈຸບັນດຳລົງຕຳແໜ່ງອື່ນ

ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ