ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ ປະຫວັດ
ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ໌ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ທະວັນ ວິລານົນ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດດຊ໌ ກຳມະການ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ພົງສະພົດ ປຽມຈະເລີນ  ກຳມະການ ຄຼິກເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດ
ທ່ານ ບຸນຍູ້ ສີສານ  ກຳມະການ
ທ່ານນາງ ລັດສະພັນ ເຕີມທອງໄຊ  ກຳມະການ
ທ່ານ ສະຫງ່າ ສີມສຸຫວັນ  ກຳມະການ
ທ່ານນາງ ສຸລິພອນ ເມດໄຕພັນ  ກຳມະການ