ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ ປະຫວັດ
ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ໌ ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ທະວັນ ວິລານົນ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດດຊ໌ ກຳມະການ
ທ່ານ ພົງສະພົດ ປຽມຈະເລີນ  ກຳມະການ
ທ່ານ ບຸນຍູ້ ສີສານ  ກຳມະການ
ທ່ານນາງ ລັດສະພັນ ເຕີມທອງໄຊ  ກຳມະການ
ທ່ານ ສະຫງ່າ ສີມສຸຫວັນ  ກຳມະການ
ທ່ານນາງ ສຸລິພອນ ເມດໄຕພັນ  ກຳມະການ