ລັກສະນະການປະກອບທຸລະກິດ

ການປະກັນໄພລົດ

ເປັນການປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຈາກການໃຊ້ລົດ ໄດ້ແກ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລົດເຊັ່ນ ການສູນຫາຍ ການບຸບສະລາຍ ແລະຄວາມເສຍຫາຍລົດ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນແກ່ຊີວິດແລະຊັບສິນຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ.

ການປະກັນໄພອັກຄີໄພ

ເປັນການປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍ ອັນເກີດຈາກໄຟໄໝ້ ຄຸ້ມຄອງໄພ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຊັບສິນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕົວອາຄານບ້ານແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ລວມທັງຊັບສິນ.

ການປະກັນໄພອື່ນໆ

ອັນເນື່ອງມາຈາກໄພອື່ນໆນອກຈາກ ປະກັນໄພອັກຄີໄພ ປະກັນໄພຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະກັນໄພລົດ ເຊັ່ນ ການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ ການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ການປະກັນໄພເດີນທາງ.

ການປະກັນໄພຕໍ່

ການປະກັນໄພຕໍ່ ບໍລິສັດມີປະສົບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈນຳບໍລິສັດ ປະກັນໄພຕໍ່ໍໍຊັ້ນນຳຊອງໂລກ.