ຂໍອະໄພ ເວັບໄຊ້ LAOVIVAT ກຳລັງປັບປຸງ

We, Laovivat Insurance, apology for any inconvenience. Our website is under maintenance for efficiency improvement. For any inquiries please contact our call center at
Tel. 021 22 66 88 (24 hours)
#Caring is Giving

ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກເນື່ອງຈາກ Website ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປັບປຸງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ຫາກທ່ານມີຈຸດປະສົງໃນການສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ສາມາດຕິດຕໍ່ Call Center ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
ທີ່ຫມາຍເລກ 021 22 66 88
#ຄິດເພື່ອທຸກຊີວິດ