ປະກັນໄພການເດີນທາງ

ທຸກການເດີນທາງອາດໄດ້ພົບກັບອຸປະສັກທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຍັງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢ່າງຫາຍຫ່ວງກັບການປະກັນໄພຈາກເຮົາ ທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວບຄຸມທັງກໍລະນີເຈັບເປັນຈາກອຸປະຕິເຫດຫລືຈາກກໍລະນີອື່ນໆ ຈາກການເດີນທາງຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ປະກັນໄພການເດີນທາງ

ປະກັນໄພການເດີນທາງໃນປະເທດ

ເດີນທາງສະດວກສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເມື່ອພົບກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໃນເວລາເດີນທາງ ການປະກັນໄພການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໃຫ້ການປົກປ້ອງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຂະນະເດີນທາງ ແລະ ຍັງກວມເອົາຄວາມສ່ຽງອື່ນໆເຊັ່ນ ກະເປົາທີ່ຊັກຊ້າ ຫລືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກະເປົາ ການຍົກເລີກການເດີນທາງ ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນມື້ທີ່ເດີນທາງ ພວກເຮົາມີແຜນປະກັນໄພໃຫ້ທ່ານຊື້ ທັງຖ້ຽວດຽວ ແລະ ການເດີນທາງໄປກັບ.

ລາຍລະອຽດ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດລາວ.

UNIT:LAK

ການຄຸ້ມກັນ / Coverage ຖ້ຽວດຽວ / One way ໄປ-ກັບ / Round trip
Standard Elite Standard Elite
1. ປະກັນໄພຸປະຕິເຫດ ສ່ວນບຸກຄົນ ອ.ບ.1*
Personal Accident
750,000,000 1,250,000,000 375,000,000 500,000,000
2. ຄ່າປິ່ນປົວຈາກອຸປະຕິເຫດ
Medical expenses
X Max 75,000,000 X Max 75,000,000
(Actual Cost) (Actual Cost)
3. ການຂົນສົ່ງສົບ
Repatriation
X Max 250,000,000 Max 250,000,000 Max 250,000,000
(Actual Cost) (Actual Cost) (Actual Cost)
4. ການຍົກເລີກການເດີນທາງ
Trip cancellation
Airfare Airfare Max 2,500,000 Max 5,000,000
(Actual Cost) (Actual Cost) (Actual Cost) (Actual Cost)
5. ການຫຼຸດຈຳນວນມື້ເດີນທາງ
Trip curtailment
X X Max 1,250,000 Max 2,500,000
(Actual Cost) (Actual Cost)
6. ການສູນເສຍ ຫຼື ການເສຍຫາຍຂອງກະເປົາໃນເດີນທາງ
Loss or damge of personal baggage
Max 3,750,000 Max 3,750,000 Max 3,750,000 Max 3,750,000
(750,000 / Article) (1,250,000 / Article) (750,000 / Article) (1,250,000 / Article)
7. ການລ້າຊ້າຂອງການເດີນທາງ
Flight delay
Max 3,000,000 Max 4,500,000 Max 3,000,000 Max 4,500,000
(500,000 / 6 hours) (750,000 / 6 hours) (500,000 / 6 hours) (750,000 / 6 hours)
8. ການລ້າຊ້າຂອງ ກະເປົາເດີນທາງ
Baggage delay
X Max 1,500,000 Max 1,500,000 Max 1,500,000
(500,000 / 6 hours) (500,000 / 6 hours) (500,000 / 6 hours)
9. ການຈີ້ເຮືອບິນ
Hijack
Max 5,000,000 Max 5,000,000 Max 5,000,000 Max 5,000,000
(500,000 / 12 hours) (500,000 / 12 hours) (500,000 / 12 hours) (500,000 / 12 hours)
10. ການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນພາຍນອກ
Personal legal liability
X X X 50,000,000

ການປະກັນໄພການເດີນທາງຕ່າງປະເທດ

“ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເດີນທາງໄກເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ ຮັບປະກັນການປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ” ການປະກັນໄພການເດີນທາງຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງໃນກໍລະນີເຈັບເປັນ ແລະ ອຸປະຕິເຫດໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດ ຫລື ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງກວມເອົາຄວາມສ່ຽງອື່ນໆເຊັ່ນ ກະເປົາທີ່ຊັກຊ້າ ຫລືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກະເປົາ ການຍົກເລີກການເດີນທາງ ພວກເຮົາມີແຜນປະກັນໄພໃຫ້ທ່ານເລືອກຊື້ ທັງແບບຕໍ່ຖ້ຽວ ແລະ ຕໍ່ລາຍປີ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຈຳກັດອາຍຸຂອງເຮັດປະກັນໄພ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເດີນທາງກັບ International Insurance Plus ເຊິ່ງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທັງຄວາມເຈັບເປັນ ແລະ ອຸປະຕິເຫດໃນຂະນະເດີນທາງ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ.

UNIT:LAK

ການຄຸ້ມກັນ / COVERAGE Worldwide Plus & Asia
Basic Basic+ Silver Gold Platinum
1. ປະກັນໄພຸປະຕິເຫດ ສ່ວນບຸກຄົນ ອ.ບ.1*
Personal Accident Benefit
187,500,000 250,000,000 500,000,000 625,000,000 750,000,000
2. ຄ່າປິ່ນປົວຈາກອຸປະຕິເຫດ
Medical Expenses
187,500,000 250,000,000 500,000,000 625,000,000 750,000,000
2.1. ການປິ່ນປົວແບບຕໍ່ເນືອງໃນປະເທດລາວ ຫຼື ໄທ 7 ມື້
Follow-up treatment in Laos or Thailand
18,750,000 25,000,000 50,000,000 62,500,000 75,000,000
2.2. ການໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ຫຼື ໄທ
Medical treatment in Laos or Thailand
18,750,000 25,000,000 50,000,000 62,500,000 75,000,000
3. ການເຄືອນຍ້າຍສຸກເສີນ ແລະ ການຂົນສົ່ງສົບກັບປະເທດ
Evacuation and repatriation
187,500,000 250,000,000 500,000,000 625,000,000 750,000,000
4. ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດກໍລະນີສຸກເສີນ
Emergency Medical Assistance
4.1. ການໄປຢາມຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພໃນຕ່າງປະເທດ
Compassionate visit
x x Actual Cost Actual Cost Actual Cost
4.2. ການສົ່ງຕົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບກັບປະເທດ
Return of minor
x x Actual Cost Actual Cost Actual Cost
4.3. ການຄົ້າຫາ, ການຊ່ວຍຊີວິດ ແລະການກູ້ໄພ
Search , rescue and recovery
62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000
5. ການຍົກເລີກການເດີນທາງ
Trip Cancellation
x x x 25,000,000 25,000,000
6. ການຫຼຸດຈຳນວນມື້ເດີນທາງ
Trip Curtailment
x x x 25,000,000 25,000,000
7. ການສູນເສຍ ຫຼື ການເສຍຫາຍຂອງກະເປົາໃນເດີນທາງ
Loss or damage of personal baggage
x x x 12,500,000 12,500,000
8. ການລ້າຊ້າຂອງການເດີນທາງ  Cover of delay
8.1. ການລ້າຊ້າຂອງລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນ
Delays in means of public transport
x x 500,000 2,500,000 5,000,000
8.2. ການລ້າຊ້າຂອງກະເປົາເດີນທາງ
Delay collection of baggage
x x 500,000 5,000,000 5,000,000
8.3. ການຈີ້ເຮືອບິນ
Hijack
x x x 12,500,000 12,500,000
8.4. ການພາດຕໍ່ທ່ຽວບິນ
Missed connection – flight
x x 500,000 2,500,000 5,000,000
9. ການສູນເສຍຂອງໜັງສືເດີນທາງ
Loss of passport
x x x 1,250,000 1,250,000
10. ການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນພາຍນອກ
Personal legal liability
x x 25,000,000 50,000,000 75,000,000
11. ຄວາມຮັບຜິດຊອບສວນທຳອິດສຳລັບລົດເຊົ່າ
Rental car excess
x x x 2,500,000 5,000,000
12. ຄວາມຄຸ້ມຄອງກິລາກັອບ
Golf extension
x x x x 5,000,000
13. ເງິນຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ໄລຍະປິ່ນປົວຢູ່ຕ່າງປະເທດ
Overseas hospitalization benefit
x x 250,000 per day
Max 2,500,000
500,000 per day
Max 5,000,000
750,000 per day
Max 7,500,000