ການປະກັນໄພສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຮ້ານຄ້າ

ເຫດຜົນອັນຕະລາຍຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງອາດເກີດກັບຊັບສິນແລະສິ່ງປູກສ້າງຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈໄດ້ຫລາຍກວ່າກັບປະກັນໄພຈາກເຮົາທີ່ພ້ອມເບິ່ງແຍງຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທີ່ຢູ່ອາໄສລວມເຖິງຊັບສິນພາຍໃນສິ່ງປູກສ້າງຈາກ ອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆໂດຍທ່ານສາມາດເລືອກການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ປະກັນໄພສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຮ້ານຄ້າ

” ໂຈນປຸ້ນສິບຄັ້ງ ບໍ່ເທົ່າໄຟໄໝ້ຄັ້ງດຽວ “ຢ່າຄິດວ່າໄຟແມ່ນສິ່ງທີ່ຫ່າງໄກ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະພະຍາຍາມປ້ອງກັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ສະເໝີ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໄຟເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເລືອກປະກັນໄພກັບພວກເຮົາ.

ລາຍລະອຽດ

UNIT:LAK

ການຄຸ້ນກັນ/Coverage ຂັ້ນ Plan 1 ຂັ້ນ Plan 2 ຂັ້ນ Plan 3
ໄຟໄໝ້, ຟ້າຜ່າ, ລະເບີດ
Fire, Lightning, Explosion
ຕາມວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
As per Sum Insured
ຕາມວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
As per Sum Insured
ຕາມວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
As per Sum Insured
ການ ຄຸ້ມກັນ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ້ຳ
Water Damage
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກະທົບຂອງພາຫະນະ
Vehicle Impact
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກສິ່ງຂອງທີ່ຕົກຈາກຍົນ
Aircraft
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ບຸກຄົນພາຍນອກ
Public Liability
25,000,000 ກີບ  /ເຫດການນຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
25 million Lak per occurrence
and in aggregate
25,000,000 ກີບ /ເຫດການນຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
25 million Lak per occurrence
and in aggregate
25,000,000 ກີບ  /ເຫດການນຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
25 million Lak per occurrence
and in aggregate
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
Electrical Injury
10% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມກັນ, ສູງສູດ 12,500,000 ກີບ /ເຫດການນຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
10% of Sum Insured ,Max 12.5 million Lak / occurrence
and in aggregate
ການລັກ
Burglary
10% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມກັນ, ສູງສູດ 12,500,000 ກີບ /ເຫດການນຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
10% of Sum Insured ,Max 12.5 million Lak / occurrence
and in aggregate
ອຸປະຕິເຫດສວ່ນບຸກຄົນ
Personal Accident
25,000,000 ກີບ ຕໍ່ຄົນ ,ສູງສູດ ຄຸ້ມກັນ 4 ຄົນ/ເຫດການໜຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
25,000,000 LAK/person max 4 persons /occurrence
and in aggregate
ແກ້ວແວ່ນແຕກ
Plate Glass
10% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມກັນ, ສູງສູດ 12,500,000 ກີບ /ເຫດການນຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
10% of Sum Insured ,Max 12.5 million Lak / occurrence
and in aggregate
ຄ່າເຊົ່າ
Rent
 ສູງສູຸດ 250,000 ກີບ ຕໍ່ ມື້, ສູງສຸດ 30 ມື້  ຕໍ່ເຫດການໜຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
max 250,000 LAK/day, max 30 days per ocurrence
and in aggregate
 ສູງສູຸດ 250,000 ກີບ ຕໍ່ ມື້, ສູງສຸດ 30 ມື້  ຕໍ່ເຫດການໜຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
max 250,000 LAK/day, max 30 days per ocurrence
and in aggregate
 ສູງສູຸດ 250,000 ກີບ ຕໍ່ ມື້, ສູງສຸດ 30 ມື້  ຕໍ່ເຫດການໜຶ່ງ ແລະ ລວມທັງໝົດ
max 250,000 LAK/day, max 30 days per ocurrence
and in aggregate