ປະກັນໄພສຸຂະພາບ

ເພາະຊີວິດບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນເຮົາພ້ອມຊ່ວຍເບິ່ງແຍງທ່ານ ໄດ້ຫມັ້ນໃຈໃນທຸກຄ່າຮັກສາພະຍາບານກັບ ແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບຫລາຍຮູບແບບທີ່ເຮົາຄັດເລືອກມາເປັນພິເສດໂດຍສະເພາະສໍາຫລັບທ່ານເທົ່ານັ້ນ ພະຍາດຮ້າຍແຮງເທົ່າໃດເຮົາກໍ່ຄຸ້ມຄອງ.

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ

Star Health Insurance

ຕອບໂຈດທຸກການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງທ່ານໃຫ້ມີຫຼັກປະກັນຄ່າຮັກສາພະຍາບານຈາກພວກເຮົາ ແຜນປະກັນສຸຂະພາບ Star Health Insurance Plan ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ ຄົບທຸກຄວາມຕ້ອງການ ບໍ່ຈຳກັດແຕ່ຄົນລາວແຕ່ລວມໄປເຖິງຊາວຕ່າງຊາດທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວດ້ວຍ.

ລາຍລະອຽດ

Star Health Insurance ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍ່ຈໍາກັດສັນຊາດ (ສຳລັບຊາວຕ່າງຊາດຕ້ອງພຳນັກຢູ່ໃນປະເທດລາວຢ່າງໜ້ອຍ 180 ມື້/ປີ) ແລະຜູ້ສະຫມັກໃຫມ່ຕ້ອງບໍ່ມີອາຍຸເກີນ 60 ປີແລະສາມາດຕໍ່ອາຍຸປະກັນໄພຂອງທ່ານຈົນເຖິງອາຍຸ 65 ປີ ແຜນການຄຸ້ມຄອງມີສິດທິພິເສດ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເຖິງ 2,120,000,000 ກີບ.

UNIT:LAK

ການຄຸ້ມຄອງ / Coverage ທຶນປະກັນໄພ / Sum Insured
Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star 6
ການຄຸ້ມຄອງສູງສຸດຂອງແຕ່ລະແຜນ ຕໍ່ຄັ້ງ (ກໍລະນີຜູ້ປ່ວຍໃນ)
Maximum Payable – Inpatient benefit per disability
ການຢູ່ປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານພະຍາບານ (ຜູ້ປ່ວຍໃນ)
Overall maximum  inpatient benefit payable per disability
39,750,000 106,000,000 159,000,000 265,000,000 530,000,000 2,120,000,000
ການຢູ່ປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານພະຍາບານ (ຜູ້ປ່ວຍໃນ)
Inpatient Treatment
ຄ່າຫ້ອງ ຄ່າອາຫານ ຄ່າພະຍາບານ ແລະຄ່າບໍລິການ (ສູງສຸດຕໍ່ມື້)
Room and board including nursing & service charges (Max per day)
265,000 795,000 1,325,000 1,855,000 2,915,000 3,180,000
ຄ່າຫ້ອງ ໄອຊີຢູ ຄ່າພະຍາບານ ແລະຄ່າບໍລິການ (ສູງສຸດຕໍ່ມື້)
ICU room and board including nursing and service charges (Max per day)
530,000 1,325,000 2,650,000 100% 100% 100%
ຄ່າປິ່ນປົວ
Hospital General Expenses
ຄ່າປິ່ນປົວ ລວມທັງ ຄ່າຢາ ຄ່າເຮັດແຜ ຄ່າເອັກສ໌ເຣ ຄ່າກວດໂລກໃນຫ້ອງແລັບ ຄ່າກາຍຍະພາບບຳບັດ ຄ່າຫ້ອງຜ່າຕັດ ຄ່າປິ່ນປົວ (ສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ) ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການປິ່ນປົວຕໍ່ເນື່ອງແບບຜູ້ປ່ວຍນອກ ສູງສຸດ 30 ມື້ ຫຼັງຈາກອອກຈາກໂຮງໝໍ
Hospital general expenses including drugs , dressings , X-ray , laboratory tests , physical therapy & use of operating theater & Emergency treatment ( Max per disability ) Incl. follow-up OPD treatments up to max 30 days after discharge
3,180,000 10,600,000 18,550,000 100% 100% 100%
ການປິ່ນປົວສຸກເສີນ ແບບຜູ້ປ່ວຍນອກ  ກໍລະນີອຸປະຕິເຫດຮັກສາໂຕ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. (ລວມຢູ່ໃນຄ່າປິ່ນປົວທົ່ວໄປ) ລວມການປິ່ນປົວຕໍ່ເນື່ອງແບບຜູ້ປ່ວຍນອກ ສູງສຸດ 15 ມື້
Emergency OPD Treatment – within 24 hours of accident  (Included in hosp. gen exp. ) Incl. follow-up OPD treatments up to max 15 days after incident
1,325,000 1,855,000 2,650,000 100% 100% 100%
ຄ່າລົດໂຮງໝໍ : ລົດໂຮງໝໍສົ່ງຄົນເຈັບເພື່ອເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍທີ່ເໝາະສົມ, ໃກ້ທີ່ສຸດ ແລະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ
Ambulance Transport Medically necessary & reasonable road ambulance transport to the nearest place of adequate treatment (Included in hosp. gen exp.)
ການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະຄຸ້ມຄອງສູງສຸດຕໍ່ປີ
Organ Transplant per year
7,950,000 21,200,000 31,800,000 53,000,000 106,000,000 265,000,000
ການຟອກໄຕຄຸ້ມຄອງສູຸງສຸດຕໍ່ປີ
Kidney Dialysis per year
7,950,000 21,200,000 31,800,000 53,000,000 106,000,000 265,000,000
ຄ່າທຳນຽມແພດຜ່າຕັດ
Surgical Fee
ຄ່າທຳນຽມແພດຜ່າຕັດຕໍາຄັ້ງ (ລວມທັງຄ່າປຶກສາແພດຜ່າຕັດ)
Surgical fee per disability (Including surgeon’s consultations)
5,300,000 13,250,000 21,200,000 100% 100% 100%
ຄ່າທຳນຽມແພດ
Physicians Fee
ຄ່າທ່ານໝໍກວດໄຂ້ (ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 1 ຄັ້ງ/ມື້)
In-patient physician’s fees for doctor visits (max.1  visit per day)
132,500 185,500 265,000 100% 100% 100%
ຄ່າປຶກສາແພດໝໍທີ່ສຳໜານສະເພາະໂລກຕໍ່ຄັ້ງ
Specialist’s consultation fee per disability
530,000 1,060,000 1,590,000 2,650,000 3,180,000 100%
ສະຖານທີ່ຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພ
Coverage Area
ຄຸ້ມຄອງການເກີດອຸປະຕິເຫດໃນປະເທດໄທ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30 ມື້ ຕໍ່ການເດີນທາງ ແລະຕ້ອງສຳຮອງຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
Cover outside Laos up to max. 30 days per trip, on reimbursement basis
ຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກສຳລັບຄ່າປິ່ນປົວທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການບາດເຈັບໂດຍອຸປະຕິເຫດ
Global, but outside Laos accidents Only
ຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຳລັບການບາດເຈັບ ຫຼື ເຈັບເປັນທີ່ເກີດໂດຍກະທັນຫັນທົ່ວໂລກ ຍົກເວັ້ນອາເມລິກາ ແລະແຄນາດາ ທີ່ຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສະເພາະອຸປະຕິເຫດເທົ່ານັ້ນ / Global coverage for illness and accident, except for USA/Canada, where cover is for accidents only
ບໍລິການແພດສຸກເສີນສະເພາະໃນປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ
Emergency Medical Assistance in Laos
ບໍລິການເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍສຸກເສີນ ບໍລິການເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍຈາກໂຮງໝໍເພື່ອກັບໄປພັກຟື້ນຢູ່ບ້ານ ບໍລິການເຄື່ອນຍ້າຍສົບສະເພາະໃນປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ (ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດຕໍ່ປີ)
Evacuation , repatriation and repatriation of mortal remains within Laos (limit per year)
132,500,000 132,500,000 132,500,000 132,500,000 ຕາມຈ່າຍຈິງແຕ່ບໍ່ເກີນທຶນປະກັນ
100% up to total IPD limit
ການເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍ ແລະຈັດການສົບໃນຕ່າງປະເທດ
Expanded Emergency Medical Assistance Cover World-Wide
ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ / Not Covered ຄຸ້ມຄອງ / Covered
ການກວດສຸຂະພາບ ແລະ/ຫຼື ການກວດສຸຂະພາບແຂ້ວ ຕ້ອງສຳຮອງຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
Preventive Healthcare, Dental check-ups / clean ups, on reimbursement basis
ການກວດສຸຂະພາບ ທົ່ວໄປ ສູງສຸດ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
One general check up annually
79,500 159,000 212,000 530,000 1,060,000 2,120,000
ການກວດສຸຸຂະພາບແຂ້ວ ສູງສຸດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ (ລວມທັງການເອັກສ໌ເຣແຂ້ວ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ແລະເໝາະສົມ) ເຊັ່ນ: ຂູດຫີນປູນ ແລະ ການຮັກສາແຂ້ວ ເຊັ່ນ: ອັດແຂ້ວ ຖອນແຂ້ວ ແລະຮັກສາຮາກແຂ້ວ (ບໍ່ລວມທັງການຄອບແຂ້ວ)
Screening (max. 2 times per year), i.e. the assessment of diseased, missing and filled teeth, including x-rays where necessary, preventive scaling, polishing, and sealing, fillings (standard amalgam or composite fillings only), extractions and root canal treatment
ປະກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
Personal Accident
ປະກັນອຸປະຕິເຫດ (ອບ.2), ກໍລະນີເສຍຊີວິດ, ສູນເສຍອະໄວຍະວະ, ສາຍຕາ ຫຼື ພິການຖາວອນລວມຂະນະຂັບຂີ່ ຫຼື ໂດຍສານລົດຈັກ
Personal Accident  (Orbor 2) – Lump Sum payment in the event of death or dismemberment including driving and being passenger on motorcycle
26,500,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 132,500,000 132,500,000
ຄ່າຫ້ອງຜູ້ເຝົ່າຄົນເຈັບ
Rooming in
ການຄຸ້ມຄອງລາຍມື້ສຳລັບຜູ້ປົກຄອງ 1 ຄົນທີ່ຢູ່ເຝົ້າໄຂ້ (ຍົກເວັ້ນຄ່າອາຫານ/ເຄື່ອງດືມ) ໃນລະຫວ່າງມີເດັກເຊິ່ງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພປິ່ນປົວໃນຖານະເປັນຜູ້ປ່ວຍໃນ (ເດັກຕ້ອງອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີ)
Daily coverage for one parent to stay (excl. food/drinks) with a child who is the insured at the hospital during the child’s inpatient (under the age of 16)
132,500 132,500 132,500 132,500 212,000 265,000
ການໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນກໍລະນີເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວແບບຜູ້ປ່ວຍໃນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເບີກຄ່າປິ່ນປົວໃນສ່ວນຂອງປະກັນສຸຂະພາບ
Star Cash plan benefit for treament received for which no benefits have been claimed from Star Health Plan
ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່ມື້ຂອງການປິ່ນປົວແບບຜູ້ປ່ວຍໃນ
(ສູງສຸດ 30 ມື້ຕໍ່ປີ)
Amount payable per day of in-patient treatment
(Max. 30 days per year)
132,500 265,000 265,000 265,000 397,500 530,000
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປ່ວຍນອກເພີ່ມເຕີມ
Add on Out patient Cover
ຈຳນວນເງິນຄຸ້ມຄອງສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ, 30 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
Cover Max. per time, 30 times per year
ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງ ສູງສຸດຕໍ່ປີ
Unlimited times, Max. per year
ການຄຸ້ມຄອງ ກໍລະນີ ຜູ້ປ່ວຍນອກແບບສະແຕນດາດ
Out patient “Standard”
106,000 159,000 265,000 397,500 10,600,000 13,250,000
ການຄຸ້ມຄອງ ກໍລະນີ ຜູ້ປ່ວຍນອກແບບເດີລຸກ
Out patient “Deluxe”
159,000 265,000 397,500 530,000 15,900,000 19,875,000