ການກຳກັບເບິ່ງແຍງກິດຈະການທີ່ດີ

ເອກະສານນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ