ປະກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ July 14, 2020 – Posted in: News

  • ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງສູງສຸດເຖິງ 80,000,000 ກີບ
  • ຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ເມື່ອເຂົ້າໂຮງໝໍສູງສຸດ 90,000 ກີບ/ມື້
  • ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວໂລກ
  • ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ
  •  ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີພິການຖາວອນ

 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ 021 22 66 88