ປ່ອຍໃຫ້ເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເວລາເຈັບເປັນຂອງທ່ານເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ July 14, 2020 – Posted in: News

  • ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ 2,120,000,000 ກີບ
  • ຄຸ້ມຄອງຈາກກໍລະນີເຈັບເປັນຈາກ Covid-19
  •  ບໍ່ຕ້ອງສຳຮອງຈ່າຍເມື່ອມີບັດ Care Card

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ

 021 22 66 88

#ລາວວິວັດປະກັນໄພ
#ຄິດເພື່ອທຸກຊີວິດ