ປະກັນໄພລົດ

ສະບາຍໃຈໄດ້ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ ຫມົດກັງວົນກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ທ່ານບໍ່ຄາດຄິດ ເຮົາພ້ອມຄຸ້ມຄອງທັງຊີວິດ ຊັບສິນຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກດ້ວຍປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ທີ່ຫລາກຫລາຍປະເພດ ພ້ອມສິດທິພິເສດທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ໃນລາຄາສະບາຍກະເປົາ.

ເລືອກແບບປະກັນໄພລົດ

ປະກັນໄພລົດແບບພາກບັງຄັບ ແລະ ທາງເລືອກ

ກົດຫມາຍບັງຄັບໃຫ້ທຸກຍານພາຫະນະທີ່ຈົດທະບຽນການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຕ້ອງມີປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະສົບໄພຈາກອຸປະຕິເຫດລົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ ຜູ້ໂດຍສານ ຜູ້ຍ່າງທາງ ຄົນຂີ່ລົດ ຫາກໄດ່້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດ ຮ່າງກາຍ ລວມໄປເຖິງຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ປະສົບໄພ ໃນກໍລະນີຜູ້ປະສົບໄພເສຍຊີວິດ.

ລາຍລະອຽດ

UNIT:LAK

ການຄຸ້ມກັນ Coverage ສິນທົດແທນປະກັນໄພ Type 3
ຂັ້ນ Plan 0 ຂັ້ນ Plan 1 ຂັ້ນ Plan 2 ຂັ້ນ Plan 3 ຂັ້ນ Plan 4
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ Third Party Liability
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPBI
(Max per accident)
101,400,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000
ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
12,000,000 18,000,000 25,000,000 37,500,000 50,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
1,800,000 3,400,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
(ລວມ ຄ່າ​ອອກ​ໂຮງ​ໜໍ​ເຊິ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນປົວ
ເກີນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ)
(Including indemnity for hospitalization exceeding 24 hours) 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPPD
(Max per accident)
5,200,000 17,600,000 30,000,000 45,000,000 60,000,000
ການຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບ ຄົນຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ PA for Driver and Passenger Not covered 1 person 1 person 1 person 1 person
ເສຍຊິວິດ ຫລື ພິການຖາວອນທັງໝົດ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
12,500,000 25,000,000 37,500,000 50,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
2,500,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ
(ສູງສຸດ )
Defence and Recourse
(Max)
150,000 225,000 300,000 400,000 500,000
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ Own Damage Cover
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດຮອບ​ດ້ານ Vehicle Damage All Risks
ການຄ້ຳປະກັນ ການຕຳກັນ ກັບ ລົດຄັນອື່ນ Collision with another vehicle
ການຄ້ຳປະກັນ ໄຟໄໝ້ ຫຼື ການລັກ Fire or Stolen
ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ Deductible

ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ 3+

ການປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ປະເພດ 3+ ພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທ່ານ ແລະ ຍັງຄຳນືງຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ທ່ານໄດ້ອຸ່ນໃຈຫຼາຍກວ່າກັບເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ພ້ອມສິດທິພິເສດທີ່ທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍແພງ ດ້ວຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຕໍ່ປີ ພຽງ 2,000,000 ກີບ.

ລາຍລະອຽດ

ລົດທີ່ທ່ານຮັກ ແຕ່ອາດຈະຢູ່ກັບທ່ານມາເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍທີ່ໜ້ອຍກ່ວາລົດໃຫມ່ ລົດທີ່ຈອດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ດີ ລວມເຖີງລົດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໄຟໄໝ້ ບໍ່ມີລະບົບຕິດຕັ້ງແກັສ ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈຫຼາຍກ່ວາ.

UNIT:LAK

ການຄຸ້ມກັນ Coverage ສິນທົດແທນປະກັນໄພ  Type 3+ Smart Care
ຂັ້ນ​ Plan 1 ຂັ້ນ​​ Plan 2
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ Third Party Liability
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPBI
(Max per accident)
500,000,000 500,000,000
ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
50,000,000 50,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
7,000,000 7,000,000
(ລວມ ຄ່າ​ອອກ​ໂຮງ​ໜໍ​ເຊິ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນປົວ
ເກີນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ)
(Including indemnity for hospitalization exceeding  24 hours) 200,000 300,000
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPPD
(Max per accident)
75,000,000 75,000,000
ການຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບ ຄົນຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ PA for Driver and Passenger(s)  ຄຸ້ມກັນ  5 ຄົນ persons  ຄຸ້ມກັນ  5 ຄົນ persons
ເສຍຊິວິດ ຫລື ພິການຖາວອນທັງໝົດ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
25,000,000 36,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
7,000,000 7,000,000
ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ
(ສູງສຸດ)
Defence and Recourse
(Max)
500,000 500,000
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ Own Damage Cover
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດຮອບ​ດ້ານ Vehicle Damage All Risks  –  –
ການຄ້ຳປະກັນ ການຕຳກັນ ກັບ ລົດຄັນອື່ນ Collision with another vehicle 25,000,000 50,000,000
ການຄ້ຳປະກັນ ໄຟໄໝ້ ຫຼື ການລັກ Fire or Stolen  –  –
ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ Deductible  Free  Free
ລວມຄ່າທຳນຽມທັງໝົດ Total Premium 2,000,000 2,400,000

ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ 2+   

ໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ຫຼາຍກ່ວາໃນລາຄາເປັນກັນເອງກັບນະວັດຕະກໍາສໍາລັບການປະກັນໄພລົດ 2+ ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງບໍ່ແພ້ບ່ອນໃດ ບໍ່ວ່າຈະ ລົດຖືກລັກ ໄຟໄໝ້ ຫຼືຕຳກັບຄັນອື່ນມາ ພວກເຮົາຄຸ້ມຄອງໃຫ້ ພ້ອມສິດທິພິເສດຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຮົາເຕັມໃຈໃຫ້ບໍລິການ ດ້ວຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຕໍ່ປີຍ່ອມເຍົາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 2,500,000 ກີບ.

ລາຍລະອຽດ

ຜູ້ທີ່ຫມັ້ນໃຈໃນປະສົບການຂັບຂີ່ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງຄ້າຍຄືກັບປະກັນໄພຮອບດ້ານ ໃນກໍລະນີລົດຖືກລັກ ຫຼື ລົດໄຟໄໝ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນພາຍນອກ ລວມເຖີງການສ້ອມແປງລົດຂອງທ່ານເອງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຕຳກັບລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ.

UNIT:LAK

ການຄຸ້ມກັນ Coverage ສິນທົດແທນປະກັນໄພ
Type 2+ Genius Protect
ຂັ້ນ​ Plan 1 ຂັ້ນ​​ Plan 2
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ Third Party Liability
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPBI
(Max per accident)
500,000,000 500,000,000
ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
50,000,000 50,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
7,000,000 7,000,000
(ລວມ ຄ່າ​ອອກ​ໂຮງ​ໜໍ​ເຊິ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນປົວ
ເກີນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ)
(Including indemnity for hospitalization exceeding  24 hours) 200,000 300,000
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPPD
(Max per accident)
75,000,000 75,000,000
ການຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນສຳ​ລັບ ຄົນຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ PA for Driver and Passenger(s)  ຄຸ້ມກັນ  5 ຄົນ persons  ຄຸ້ມກັນ  5 ຄົນ persons
ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
25,000,000 36,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
7,000,000 7,000,000
ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ
(ສູງສຸດ)
Defence and Recourse
(Max)
500,000 500,000
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ Own Damage Cover
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດຮອບ​ດ້ານ Vehicle Damage All Risks  –  –
ການຄ້ຳປະກັນ ການຕຳກັນ ກັບ ລົດຄັນອື່ນ Collision with another vehicle 25,000,000 50,000,000
ການຄ້ຳປະກັນ ໄຟໄໝ້ ຫຼື ການລັກ Fire or Stolen 25,000,000 50,000,000
ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ Deductible  Free  Free
ລວມຄ່າທຳນຽມທັງໝົດ Total Premium 2,500,000 2,900,000

ປະກັນໄພລົດແບບຮອບດ້ານ

ສະດວກສະບາຍໃນທຸກການເດີນທາງບົນທ້ອງຖະຫນົນ ໝົດກັງວົນດ້ວຍປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ປະເພດ1 ຈາກພວກເຮົາທີ່ພ້ອມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄົບທຸກກໍລະນີ ທັງຊີວິດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນພາຍນອກ/ຄຸ່ກໍລະນີ ແລະຜູ້ເອົາປະກັນໄພ ລວມເຖິງຄວາມສູນເສຍຈາກລົດສູນຫາຍ ໄຟໄໝ້ ໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າສາມາດສ້ອມແປງລົດທີ່ທ່ານຮັກໄດ້ ທັງສູນສ້ອມແປງ ແລະ ອູ່ສ້ອມແປງມາດຕະຖານໃນສັນຍາທົ່ວປະເທດພ້ອມຮັບສິດທິພິເສດອີກຫຼາກຫຼາຍ ດ້ວຍບໍລິການມາດຕະຖານ ແຈ້ງເຫດວ່ອງໄວທັນໃຈ.

ລາຍລະອຽດ

ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງກວມເອົາຄວາມສ່ຽງໄພທັງຫມົດ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຂັບຂີ່ລົດໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄຸ້ມຄອງໝັ້ນໃຈເປັນພິເສດ ຫຼືມືໃໝ່ຫັດຂັບຂີ່ທີ່ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ ລວມເຖິງລົດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ງານໜັກເປັນປະຈຳ.

UNIT:LAK

ການຄຸ້ມກັນ Coverage ສິນທົດແທນປະກັນໄພ Type 1 Worry Fee
High Medium Low
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ Third Party Liability
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPBI
(Max per accident)
840,000,000 710,000,000 630,000,000
ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
84,000,000 53,000,000 37,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
7,000,000 4,000,000 2,000,000
(ລວມ ຄ່າ​ອອກ​ໂຮງ​ໜໍ​ເຊິ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນປົວ
ເກີນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ)
(Including indemnity for hospitalization exceeding 24 hours) 300,000 200,000 100,000
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ)
TPPD
(Max per accident)
75,000,000 56,000,000 37,000,000
ການຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບ ຄົນຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ PA for Driver and Passenger(s) 7 persons 7 persons 7 persons
ເສຍຊິວິດ ຫລື ພິການຖາວອນທັງໝົດ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Death or Total Permanent Disability
(Max per person)
36,000,000 23,000,000 16,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວ
(ສູງສຸດ ຕໍ່ ຄົນ)
Medical Expenses
(Max per person)
10,000,000 6,000,000 3,000,000
ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ
(ສູງສຸດ)
Defence and Recourse
(Max)
800,000 800,000 800,000
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ Own Damage Cover ຕາມວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
As per Sum Insured
ຕາມວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
As per Sum Insured
ຕາມວົງເງິນຄຸ້ມກັນ
As per Sum Insured
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດຮອບ​ດ້ານ Vehicle Damage All Risks
ການຄ້ຳປະກັນ ການຕຳກັນ ກັບ ລົດຄັນອື່ນ Collision with another vehicle
ການຄ້ຳປະກັນ ໄຟໄໝ້ ຫຼື ການລັກ Fire or Stolen
ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ Deductible Free Free Free