3+1 ພະຍາດທີ່ຄວນລະວັງໃນຊ່ວງຍາມຝົນ

1. ໄຂ້ຫວັດ
ເປັນພະຍາດທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວລັດເຊິ່ງມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຕິດຕໍ່ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນດື່ມນ້ຳ ອອກກຳລັງກາຍ…